• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego www.miedzianydom.pl


§ 1

Informacje ogólne

1. Sklep internetowy, działający pod adresem internetowym www.miedzianydom.pl, prowadzony jest przez: Pawła Krygiera, zamieszkałego pod adresem: ul. Wiejska 57/5 15-351 Białystok, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: MIEDZIANY DOM Paweł Krygier, o numerze NIP: 542-295-01-46, REGON: 200224360, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem: 81777

2. W dalszej części niniejszego Regulaminu sklep internetowy, działający pod adresem internetowym www.miedzianydom.pl, zwany będzie Sklepem internetowym.

3. Adres Sklepu internetowego do korespondencji jest następujący: MIEDZIANY DOM Paweł Krygier, ul. Wiejska 57/5 ,15-351 Białystok.

§ 2

Zakres działalności Sklepu internetowego

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną towarów za pośrednictwem sieci Internet.

§ 3

Rodzaje i cechy towarów oferowanych w Sklepie internetowym

1. Sklep internetowy oferuje dwa rodzaje towarów:

a. towary standardowe,

b. towary o właściwościach określonych przez konsumenta – Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

2. Istotne właściwości każdego świadczenia i jego przedmiot, a w szczególności cechy towarów oferowanych w Sklepie internetowym, są szczegółowo przedstawione w opisach towarów zamieszczonych w Sklepie internetowym, a w przypadku towarów określonych w § 3 ust. 1 lit. b) niniejszego Regulaminu – Zamówieniu towaru o właściwościach określonych przez konsumenta.

§ 4

Ceny towarów i sposób ich zapłaty

1. Ceny poszczególnych towarów są podane przy opisie towarów w Sklepie internetowym.

2. Wszystkie ceny są cenami ostatecznymi, tj. zawierają wszelkie podatki, cła i opłaty. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich (PLN). Firma MIEDZIANY DOM wystawie faktury VAT. Firma Miedziany Dom jest zwolniona z VAT na podstawie art. 113 ust. 1. ustawy o Podatku od towarów i usług. 

3. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Opłata za dostawę towaru jest uwidoczniona przy opisie każdego towaru. Opłata za dostawę towaru wyrażona jest w złotych polskich (PLN).

4. Cena za zakupiony towar oraz opłata za dostawę towaru są uiszczane na rachunek bankowy Sklepu internetowego podany na zasadach i w terminach określonych w § 5 ust. 3 i 4 niniejszego Regulaminu.

5. Płatność można dokonywać również za pośrednictwem firmy PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań. Jest to płatność bezpieczna. 

§ 5

Sposób dokonywania zakupów w Sklepie internetowym

1. Zakupy w Sklepie internetowym mogą być dokonywane przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia.

 

2. Zakupy w Sklepie internetowym dokonywane są po uprzedniej rejestracji lub bez rejestracji po wypełnieniu odpowiedniego formularza. W każdym jednak wypadku koniecznym warunkiem zakupu towaru w Sklepie internetowym jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

 

3. W przypadku towarów określonych w § 3 ust. 1 lit. a. niniejszego Regulaminu klient Sklepu internetowego dokonuje zakupu przy użyciu formularza znajdującego się na stronie internetowej poprzez wprowadzenie nabywanego towaru do koszyka i zaakceptowanie podjętej decyzji. Po dokonaniu zakupu Sklep internetowy potwierdza pocztą elektroniczną przyjęcie zamówienia, informuje o dostępności towaru w magazynie lub konieczności sprowadzenia towaru i oczekuje 72 godziny na wpłatę należnej kwoty pieniężnej za towar wraz z opłatą za wysyłkę towaru. Wpłata winna nastąpić na rachunek bankowy wskazany e-mailu zawierającym potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

 

4. W przypadku towarów określonych w § 3 ust. 1 lit. b. niniejszego Regulaminu klient Sklepu internetowego wyraża chęć zakupu towaru przy użyciu formularza znajdującego się na stronie internetowej. Wówczas Sklep internetowy prześle klientowi w formie elektronicznej, na podany przez niego adres e-mail, bądź listem, na podany przez niego adres pocztowy, formularz zamówienia. Klient uzupełni ten formularz i prześle na adres e-mail Sklepu internetowego. Sklep internetowy za pomocą poczty elektronicznej potwierdzi przyjęcie zamówienia i wskaże rachunek bankowy, na który należy uiścić cenę wraz z opłatą za wysyłkę towaru, a także poinformuję o konieczności przekazania całej należnej kwoty na ten rachunek bankowy w ciągu 72 godzin.

§ 6

Wysyłka towarów

1. Wysyłka towarów określonych § 3 ust. 1 lit. a. niniejszego Regulaminu dostępnych w magazynie nastąpi w przeciągu 2 dni roboczych od dnia, w którym zostały zaksięgowane na rzecz Sklepu internetowego należne środki finansowe.

2. Wysyłka towarów określonych § 3 ust. 1 lit. a. niniejszego Regulaminie niedostępnych w magazynie nastąpi w przeciągu 21 dni roboczych od dnia, w którym zostały zaksięgowane na rzecz Sklepu internetowego należne środki finansowe.(nie dotyczy produktów typu okapy i wanny)

3. Wysyłka towarów określonych § 3 ust. 1 lit. b. niniejszego Regulaminu nastąpi w przeciągu 11 tygodni od dnia, w którym zostały zaksięgowane na rzecz Sklepu internetowego należne środki finansowe, chyba że co innego określono w zamówieniu.

4. Termin wysyłki towarów nie jest tożsamy z czasem ich dostawy. Czas dostawy towaru jest uzależniony od wybranego sposobu dostawy.

§ 7

Dostawa towarów

1. Dostawa towarów zakupionych w sklepie internetowym odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.

2. W chwili odbioru przesyłki Klient może sprawdzić stan przesyłki i w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, braków itp. może zgłosić ten fakt dostawcy i sporządzić stosowny protokół. Klient może również skontaktować się ze Sklepem internetowym pod numerem tel. 696 414 841.

§ 8

Dokumentowanie sprzedaży

Dowodem zakupu jest faktura wystawiana przez właściciela Sklepu internetowego.

§ 9

Program rabatowy

1. Każdy klient, który zarejestruje się w Sklepie internetowym, staje się uczestnikiem programu rabatowego, którego atutem są rabaty udzielane klientom Sklepu internetowego.

 

2. Wysokość rabatu uzależniona jest od łącznej kwoty jednorazowych zakupów dokonanych w sklepie internetowym i kształtuje się następująco:

 

- zamówienie do 5.000,00 zł – rabat 0%,

- zamówienie powyżej 5.000,00 zł do 15.000,00 zł – rabat 3%,

- zamówienie powyżej 15.000,00 do 25.000,00 zł – rabat 7%,

- zamówienie powyżej 25.000,00 zł – rabat 10%.

 

3. Wszystkie rabaty wyświetlają się automatycznie po wejściu w określonych próg rabatowy i są automatycznie uwzględniane przy składaniu zamówienia.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni (słownie: czternastu dni) od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

a. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 14 dni od dnia zawarcia umowy dotyczącej świadczenia usług,

b. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

c. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f. dostarczania prasy,

g. usług w zakresie gier hazardowych.

3. W przypadku zawarcia umowy o świadczenie ciągłe lub okresowe, jeżeli czas trwania umowy nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony zastrzegły krótszy termin wypowiedzenia.

4. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

§ 11
Reklamacje

1. W odniesieniu do rzeczy ruchomych, zakupionych przez osoby fizyczne w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (towarów konsumpcyjnych), Sklep internetowy odpowiada wobec Klienta, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową, przy czym w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.

2. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Klienta inny sposób zaspokojenia. Jeżeli Sklep internetowy nie ustosunkuje się do takiego żądania Klienta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione. Jeżeli Klient, z przyczyn określonych w zdaniu pierwszym, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sklep internetowy nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, jednakże od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

3. Klient traci uprawnienia przewidziane w ust. 2, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym Sklepu internetowego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

4. Sklep internetowy odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.

5. Roszczenia Klienta określone w ust. 2 przedawniają się z upływem roku od stwierdzenia przez Klienta niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, jednakże przedawnienie nie może się skończyć przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu. W takim samym terminie wygasa uprawnienie do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 2. Zawiadomienie Sklepu internetowego o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową przerywa bieg przedawnienia. Przedawnienie nie biegnie w czasie wykonywania naprawy lub wymiany oraz prowadzenia przez strony, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące, rokowań w celu ugodowego załatwienia sprawy.

6. Szczegółowe zasady odpowiedzialności Sklepu internetowego za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową są określone w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

7. Ewentualne reklamacje dotyczące rzeczy ruchomych, zakupionych w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, powinny być składane w terminach i na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego o rękojmi.

§ 12

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu internetowego, zarówno zarejestrowanych, jak i tych, którzy dokonali zakupów bez rejestracji, oraz osób, które podały swój adres e-mail w celu otrzymywania informacji o produktach i promocjach jest Paweł Krygier, zamieszkały pod adresem: ul. Wiejska 57/5, 15-351 Białystok, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: MIEDZIANY DOM Paweł Krygier, o numerze NIP: 542-295-01-46, REGON:200224360

2. Dane osobowe zarejestrowanych Klientów oraz Klientów, którzy dokonali zakupów bez rejestracji zbierane są w celu realizacji umów zawartych z tymi Klientami, w tym w szczególności zapewnienia dostawy towaru, wystawienia odpowiednich dokumentów księgowo-rachunkowych oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych ze sprzedażą. Za odrębną zgodą tych Klientów dane osobowe Klientów będą zbierane również w celach marketingowych. Dane osób, które podały swój adres e-mail w celu otrzymywania informacji o produktach i promocjach, za zgodą tych osób będą zbierane w celach marketingowych.

3. Wszystkie osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych osobowych, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić realizację zawartej umowy.

§ 13

Ochrona praw autorskich

Wszystkie materiały zamieszczone na stronach Sklepu internetowego są chronione prawami autorskimi i prawami pokrewnymi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 14

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

NEWSLETTER

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać zniżki oraz informacje o promocjach i wyprzedażach.

Firma

Inne

O nas

Z największą przyjemnością chciałbym zaprezentować Państwu unikalne produkty marki Miedziany Dom (wcześniej Copper House) , wykonane ze szlachetnego materiału, jakim jest miedź oraz mosiądz. Szeroka gama kolorystyczna, duży wybór zdobień, różnorodność wykończeń pozwoli stworzyć swoje wymarzone wnętrze każdemu kto ceni sobie piękno, luksus oraz niepowtarzalny styl.